International Association of Educators   |  ISSN: 1308-951X

Original article | International Journal of Research in Teacher Education 2023, Vol. 14(1) 1-23

Teachers' Curriculum Literacy and Curriculum Fidelity: Differences According to Certain Variables

Şükriye Gürbüz & Halime Şenay Şen

pp. 1 - 23   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijrte.2023.523.1   |  Manu. Number: MANU-2211-21-0009.R1

Published online: March 28, 2023  |   Number of Views: 128  |  Number of Download: 231


Abstract

This study aimed to investigate the  curriculum literacy and  fidelity of teachers in terms of gender, the field of teaching, faculty type, duration of service, the school levels  (primary, secondary, high school) and their relationship.  The survey model was used in the research, which is a descriptive study. The participants were 449 teachers at state schools of the Ministry of National Education in Turkey. While choosing the study group, the school levels and different teaching fields were determined as the main criteria. As a result of the study, teachers' curriculum literacy and curriculum fidelity were found to be high. While the curriculum literacy levels of the teachers do not change according to their gender, female teachers' curriculum fidelity is higher. Curriculum literacy levels of teachers who graduated from the Faculty of Education are higher than teachers who graduated from other faculties. As the experience of the teachers increases, their curriculum fidelity decreases, while their curriculum literacy does not differ according to their duration of service. The teachers’ curriculum literacy and curriculum fidelity do not differ according to the grade they teach. Finally, it was concluded that there is a positive relationship between teachers' curriculum literacy and curriculum fidelity.

Keywords: Curriculum, Curriculum literacy, Curriculum fidelity


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gurbuz, S. & Sen, H.S. (2023). Teachers' Curriculum Literacy and Curriculum Fidelity: Differences According to Certain Variables . International Journal of Research in Teacher Education, 14(1), 1-23. doi: 10.29329/ijrte.2023.523.1

Harvard
Gurbuz, S. and Sen, H. (2023). Teachers' Curriculum Literacy and Curriculum Fidelity: Differences According to Certain Variables . International Journal of Research in Teacher Education, 14(1), pp. 1-23.

Chicago 16th edition
Gurbuz, Sukriye and Halime Senay Sen (2023). "Teachers' Curriculum Literacy and Curriculum Fidelity: Differences According to Certain Variables ". International Journal of Research in Teacher Education 14 (1):1-23. doi:10.29329/ijrte.2023.523.1.

References

  Akdeniz, A. R., & Paçin, G. (2012). Yeni fizik öğretim programına ve uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 196, 290-307. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442232 adresinden erişildi.

  Ariav, T. (1988). Growth in teachers' curriculum knowledge through the process of curriculum analysis. Journal of Curriculum and Supervision, 6(3), 183-200. Retrieved from http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/jcs/jcs_1991spring_ariav.pdf

  Arı, A. (2010). Öğretmen adaylarının ilköğretim programıyla ilgili eğitim fakültelerinde kazandıkları bilgi ve beceri düzeylerine ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 251-274. https://docplayer.biz.tr/22219363. html adresinden erişildi.

  Aslan, S. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

   Aslan, S., & Gürlen, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 171-186. https://doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.006 adresinden erişildi.

  Ayers, W. (1992). The shifting ground of curriculum thought and everyday practice. Theory Into Practice, 31(3), 259-263. https://doi.org/10.1080/00405849209543551

  Backer, T. E. (2000). The failure of success: Challenges of disseminating effective substance abuse prevention programs. Journal of Community Psychology, 28(3), 363-373. Retrieved from https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6629(200005)28:3%3C363::AID-JCOP10%3E3.0.CO;2-T

  Baştürk, S. & Dönmez, G. (2011). Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin ölçme ve değerlendirme bilgisi bileşeni bağlamında incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(3). 17-37. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59494/85511 adresinden erişildi.

  Bay, E., Kahramanoğlu, R., Döş, B., & Turan-Özpolat, E. (2017). Programa bağlılığı etkileyen faktörlerin analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 43, 110-137. http://dx.doi.org /10.21764/efd.02208 adresinden erişildi.

  Bellg, A. J., Borrelli, B., Resnick, B., Hecht, J., Minicucci, D. S., Ory, M., Ogedegbe, G., Orwig, D., Ernst, D., Czajkowski, S., & Treatment Fidelity Workgroup of the NIH Behavior Change Consortium, (2004). Enhancing treatment fidelity in health behavior change studies: best practices and recommendations from the NIH Behavior Change Consortium. Health psychology: official journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association, 23(5), 443–451. Retrieved from https://doi.org/10.1037/0278-6133.23.5.443

  Benli Özdemir, E., & Arık, S. (2017). 2005 Yılı fen ve teknoloji dersi ve 2013 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğretmen değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (Özel Sayı), 31-44.

  Biglan, A., & Taylor, T. K. (2000). Increasing the use of science to improve childrearing. The Journal of Primary Prevention, 21(2), 207– 226. Retrieved from https://doi.org/10.1023/A:1007083203280

  Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim program okuryazarlığı ölçeği. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish, 12(18), 121-138. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12103 adresinden erişildi.

  Burke, R. V., Oats, R. G., Ringle, J. L., Fichtner, L. O. N., & DelGaudio, M. B. (2011). Implementation of a classroom management program with urban elementary schools in low-income neighborhoods: Does program fidelity affect student behavior and academic outcomes? Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR), 16(3), 201-218. Retrieved from https://doi.org/10.1080/10824669.2011.585944

  Burul C. (2018). Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihlerinin öğretim programına bağlılıkları ile olan ilişkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye.

  Butakın, V., & Özgen, K. (2007). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının (4. Ve 5. Sınıf) uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), 82-94.

   Bümen, N., Çakar, E., & Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 203-228. http://dx.doi.org/ 10.12738/estp.2014.1.2020 adresinden erişildi.

  Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Can, Ö. (2020). Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının ve öğretim programına bağlılıklarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye.

  Caner, A., & Tertemiz, N. (2010). Uygulamayı etkileyen faktörler açısından ilköğretim 1. kademe öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi: Sınıf öğretmeni görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 14(2), 155-187.

  Cantrell, S. C., Almasi, J. F., Carter, J. C., & Rintamaa, M. (2013). Reading intervention in middle and high schools: Implementation fidelity, teacher efficacy and student achievement. Reading Psychology, 34(1), 26-58. Retrieved from https://doi.org/10.1080/02702711.2011.577695

  Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. (2007). A Conceptual Framework For İmplementation Fidelity, Implementation Science, 2, 1-9. Retrieved from https://doi.org/10.1186/1748-5908-2-40

  Çaydaşi, K. S. (2019). Sınıf öğretmenlerinin değer öğretimine ilişkin görüşleri ve öğretim programına bağlılıklarının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye.

  Çetinkaya, S., & Tabak, S. (2019). Öğretmenlik bölümü öğrencilerinin eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 296-309. https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/46119/535482 adresinden erişildi.

  Dane, A. V., & Schneider, B. H. (1998). Program integrity in primary and early secondary prevention: Are implementation effects out of control?. Clinical Psychology Review, 18, 23-45. Retrieved from https://doi.org/10.1016/S0272-7358(97)00043-3

  Davis, D. L. (2014). Fidelity of implementation, teacher perceptions and child outcomes of a literacy curriculum in a head start program: A mixed methods study. The University of Nebraska-Lincoln.

  Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Dinç, E. & Doğan, Y. (2010). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve uygulanması hakkında öğretmen görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 1(1). 17-49. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/39871/383690  adresinden erişildi.

  Dhillon, S., Darrow, C., & Meyers, C. V. (2015). Implementation fidelity in education research: Designer and evaluator considerations, Meyers, C. V. & Brandt, C. (Ed.), Introduction to implementation fidelity (pp. 8-22). New York: Routledge.

  Dikbayır, A., & Bümen, N. T. (2016). Dokuzuncu sınıf matematik dersi öğretim programına bağlılığın incelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6(11), 17-38. https://doi.org/10.33711/yyuefd.691525 adresinden erişildi.

  Dilek Ç., (2020). Öğretmen adaylarının program okuryazarlık düzeyleri ile pedagojik bilgi ve beceri düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.

  Doğan, D., & Semerci, N. (2016). Eğitim programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin yönetici görüşleri. Turkish Studies, 11(9), 279-304. https://www.acarindex.com/pdfler/acarindex-08171369-cf61.pdf adresinden erişildi.

  Durlak, J.A., & DuPre, E.P. (2008) Implementation matters: a review of research on the ınfluence of ımplementation on program outcomes and the factors affecting ımplementation. American Journal of Community Psychology, 41(3-4), 327-350. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10464-008-9165-0

  Dusenbury, L. A., Hansen, W. B., & Giles, S. M. (2003). Teacher training in norm setting approaches to drug education: A pilot study comparing standard and video-enhanced methods. Journal of Drug Education, 33(3), 325-336. Retrieved from https://doi.org/10.2190/LH8K-G404-CJAW-PER0

  Dusenbury, L.A, Brannigan, R., Falco, M., & Hansen, W. B. (2003). A review of research on fidelity of implementation: Implications for drug abuse prevention in school settings. Health Education Research, 18(2), 237-256. Retrieved from https://doi.org/10.1093/her/18.2.237

  Erdem, C., & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 123-138. https://doi.org/10.32709/akusosbil.428727 adresinden erişildi.

  Erdamar, F.S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin program okuryazarlık algıları ve ilkokul yöneticilerinin öğretmenlerin program okuryazarlık becerisine yönelik algılarının ilerlemeci felsefe bağlamında analizi (Yayınlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.

  Feyzioğlu, B. (2014). Dokuzuncu sınıf kimya dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri: Aydın ili örneği. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 231-260, https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/20251/214907 adresinden erişildi.

  Fur, K. D., (2010). The relationship between the fidelity of project-based curriculum ımplementation and foreign language teachers' beliefs ın teaching and learning (Unpublished doctoral dissertation). Retrieved from https://www.proquest.com/docview/251357627

  Fullan, M., & Pomfret, A. (1977). Research on curriculum and ınstruction ımplementation. Review of Educational Research, 47(2), 335-397. Retrieved from https://doi.org/10.3102/00346543047002335

  Garet, M., Porter, A., Desimone, L, Birman, B., & Yoon, K. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Education Research Journal, 38(4), 915-945. Retrieved from https://doi.org/10.3102/00028312038004915

  George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple study guide and reference.  Boston, MA: Allyn &Bacon.

  Gerstner, J.J., & Finney, S.J. (2013). Measuring the implementation fidelity of student affairs programs: a critical component of the outcomes assessment cycle. Research & Practice in Assessment Journal, 8, 15-28. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1062846.pdf

  Gülpek, U. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının program okuryazarlık ve beden eğitimi öğretim yeterliliği düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.

  Güneş, G. & Baki, A. (2011). Dördüncü sınıf matematik dersi öğretim programının uygulanmasından yansımalar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41). 192-205. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7797/102104 adresinden erişildi.

  Gürbüz, Ç., (2020). Müzik öğretmenlerinin müzik dersi öğretim programına bağlılık düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye.

  Huang, H. P., Cheng, Y. Y., & Yang, C. F. (2017). Science teachers’ perception on multicultural education literacy and curriculum practices. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(6). 2761-2775. Retrieved from https://www.ejmste.com/download/science-teachers-perception-on-multicultural-education- literacy-and-curriculum-practices-4797.pdf 

  Kabaş, İ. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik algıları ile ilk okuma yazma öğretim programına bağlılıkları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye.

  Kahraman, A. (2020). Özel okul öğretmenlerinin eğitim programı okuryazarlığı, epistemolojik inançları ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

  Kahraman, D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1). 221-240. http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/1351 adresinden erişildi.

  Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Journal of International Social Research, 12(65), 827-840. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3495 adresinden erişildi.

  Kamber, T., Acun, İ., & Akar, C (2011), İlköğretim birinci kademe sosyal bilgiler öğretim programının uygulanabilirliği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 195-218. https://doi.org 10.12780/UUSBD99 adresinden erişildi.

  Kana, F., Aşçı, E., Zorlu Kana, H., & Elkıran, Y. M. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlık düzeyleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 80(6), 233-245. https://doi.org/10.16992/ASOS.14202 adresinden erişildi.

  Karakuş, F. (2010). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 8(2). 457-488. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26104/275043#article_cite adresinden erişildi.

  Kaymakçı, S. (2015). Öğretmen görüşleri ışığında 1998 ve 2005 sosyal bilgiler öğretim programlarındaki değişimi anlamak. Eğitim ve Bilim, 40(181), 293-309. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3901 adresinden erişildi.

  Keleş, Ö., Haser, Ç. ve Koç, Y. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim matematik dersi programı hakkındaki görüşleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 11(3). 715-736. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/223322 adresinden erişildi.

  Keskin, A. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının belirlenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

  Keskin, A., & Korkmaz, H. (2021). Öğretmenlerin Öğretim Programı Okuryazarlığı Algı Ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(2), 857-884. https://doi.org/10.37217/tebd.917130 adresinden erişildi.

  Kırmızı, F. S., & Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 42-54. https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/11118/132971 adresinden erişildi.

  Kuyubaşıoğlu, R., M., (2019). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı yeterliklerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Mersin, Türkiye.

  Mansuroğlu, C. (2019). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkları ile yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye.

  Marsh, C. J. & Willis, G. (2007). Curriculum alternative, approaches, ongoing ıssues. New Jersey: Pearson.

   Moon, T. R., & Park, S. (2016). Fidelity of intervention of English/ language arts elementary curriculum for gifted students: an exploratory investigation in different service delivery models. Journal for the Education of the Gifted, 39(1), 62–79. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0162353215624161

  Mowbray, C. T., Holter, M. C., Teague, G. B., & Bybee, D. (2003). Fidelity criteria: Development, measurement, and validation. American Journal of Evaluation, 24, 315-340. Retrieved from https://doi.org/10.1177/109821400302400303

  Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum foundations, principles, and issues. UK: Pearson. Retrieved from http://daneshnamehicsa.ir/userfiles/file/manabeh/francis_p_hunkins_allan_c_ornstein.pdf

  Özcan, G., & Mirzeoğlu, A. D. (2014). Beden eğitimi öğretim programına ilişkin öğrenci, veli ve beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(1). 98-121. http://dergipark.gov.tr/amauefd/issue/1730/21224 adresinden erişildi.

  Özdemir, S. M. (2012). Eğitim programı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), 369-393.

  Pence, K., Justice, L., & Wiggins, A.K. (2008). Preschool teachers' fidelity in implementing a comprehensive language-rich curriculum. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 39(3), 329-341. Retrieved from https://doi.org/10.1044/0161-1461(2008/031)

  Posner, G. J. (1995). Analyzing the curriculum. New York, NY: McGraw-Hill, Inc.

  Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers’ use of mathematics curricula. Review of Educational Research, 75, 211–246. Retrieved from https://doi.org/10.3102/00346543075002211

  Roehrig, G. H., Kruse, R. A., & Kern, A. (2007). Teacher and school characteristic and their influence on curriculum implementation.  Journal of Research in Science Teaching 44(7), 883 – 907.  Retrieved from https://doi.org/10.1002/tea.20180

  Poggio, J. M. (2012). Teacher sense of efficacy for literacy instruction and student reading achievement in grades three through eight (Unpublished doctoral dissertation). Retrieved from//www.proquest.com/dissertations-theses/teacher-sense-efficacy-literacy-instruction/docview/1289079831/se-2?accountid=11054

  Sanchez, G., & Valcarcel, M. V. (1999). Science teachers’ views and practices in planning for teaching. Journal of Resarch in Science Thinking, 36(4), 493-513. Retrieved from https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(199904)36:4<493::AID-TEA6>3.0.CO;2

  Saral, N. Ç. (2019) Exploring curriculum literacy level of English language teachers in Turkey (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

  Sarıgöz, O., & Bolat, Y. (2018). Examination of the competencies of the pre-service teachers studying at the education faculties about the educational program literacy. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 10(9), 103-110. https://doi.org/10.5897/IJEAPS2018.0566 adresinden erişildi.

  Scarino, A. (2005). Introspection and retrospection as windows on teacher knowledge, values and ethical dispositions. In D. J. Tedick (Ed.), Second language teacher education: International perspectives (p 33-52). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

  Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-21. Retrieved from https://people.ucsc.edu/~ktellez/shulman.pdf

  Superfine, A. M. C. (2008). Planning for mathematics instruction: A model of experienced teachers' planning processes in the context of reform mathematics curriculum. The Mathmatics Educator. 18(2). 11-22. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ841570.pdf

  Songer, N. B., & Gotwals, A. W. (2005). Fidelity of implementation in three sequential curricular units.  Paper presented at the Annual Meeting of the American Education Research Association, Montreal, Canada.

  Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2017). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

  Şahin, A.İ. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu,Türkiye.

  Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education.

  Taylor, W. M. (2016). From effective curricula toward effective curriculum use. Journal for Research in Mathematics Education, 47(5), 440-453. Retrieved from https://doi.org/10.5951/jresematheduc.47.5.0440

  Vartuli, S., & Rohs, J. (2009). Assurance of outcome evaluation: Curriculum fidelity. Journal of Research in Childhood Education, 23(4), 502-512. Retrieved from https://doi.org/10.1080/02568540909594677

  Vayvay, A. N. (2020). Okulöncesi öğretmenlerinin benimsedikleri eğitim felsefeleri ile eğitim programı okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye.

  Wang, B., Stanton, B., Deveaux, L., Poitier, M., Lunn, S., Koci, V., ... & Rolle, G. (2015). Factors influencing implementation dose and fidelity thereof and related student outcomes of an evidence-based national HIV prevention program, Implementation Science, 10(1), 1-13. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1186/s13012-015-0236-y

  Yapıcı, M. & Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 204-212. http://dergipark.gov.tr/ilkonline/issue/8604/107168 adresinden erişildi.

  Yar Yıldırım, V. (2018). Okul yöneticilerinin program okuryazarlıklarına yönelik bir hizmet içi eğitim programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat,Türkiye.

  Yaşaroğlu, C., Manav, F. (2015). Öğretim programına bağlılık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 247-258. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/ogretim-programina-baglilik-olcegi-toad.pdf adresinden erişildi.

  Yılmaz, G., & Kahramanoglu, R. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri, program yönelimleri ve programa bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(10), 178-187. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jier/issue/67379/1011656 adresinden erişildi.

  Zengin, M. (2010). Yeni ilköğretim DKAB öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(22,) 121-160. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/191888 adresinden erişildi.