International Association of Educators   |  ISSN: 1308-951X

Original article | International Journal of Research in Teacher Education 2024, Vol. 15(1) 1-19

Opinions of Classroom Teachers on the Adequacy of the Social Studies Curriculum in Terms of Gaining 21st Century Skills

Tufan Zan & Bülent Güven

pp. 1 - 19   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijrte.2024.654.02   |  Manu. Number: MANU-2306-27-0001

Published online: March 30, 2024  |   Number of Views: 30  |  Number of Download: 62


Abstract

Along with the impact of the 21st century skills that the new world projection focuses on, the definition of the qualified individual and the view of him/her has started to differentiate. In this context, it is important to identify which skills are considered more significant by new generations and which skills are needed. The aim of this study is to determine the opinions of classroom teachers about the adequacy of the Social Studies Curriculum in terms of gaining 21st century skills. In accordance with the purpose of the research, case study method, one of the qualitative research methods, was used and the data were collected with a semi-structured focus group interview form prepared by the researchers. In the research, it was concluded that information, communication and media skills, critical thinking and problem-solving skills in the frameworks were stated as the most important skills in the program, while responsibility, entrepreneurship and productivity skills classified as life skills were not recognized by the participants. In addition, it was concluded that the Social Studies Curriculum was not found to be sufficient by classroom teachers in terms of providing 21st century skills and that the curriculum should be improved.

Keywords: 21st Century Skills, Social Studies Curriculum, Classroom Teachers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Zan, T. & Guven, B. (2024). Opinions of Classroom Teachers on the Adequacy of the Social Studies Curriculum in Terms of Gaining 21st Century Skills . International Journal of Research in Teacher Education, 15(1), 1-19. doi: 10.29329/ijrte.2024.654.02

Harvard
Zan, T. and Guven, B. (2024). Opinions of Classroom Teachers on the Adequacy of the Social Studies Curriculum in Terms of Gaining 21st Century Skills . International Journal of Research in Teacher Education, 15(1), pp. 1-19.

Chicago 16th edition
Zan, Tufan and Bulent Guven (2024). "Opinions of Classroom Teachers on the Adequacy of the Social Studies Curriculum in Terms of Gaining 21st Century Skills ". International Journal of Research in Teacher Education 15 (1):1-19. doi:10.29329/ijrte.2024.654.02.

References

  Atalay, N., Anagün, Ş. S. ve Genç Kumtepe, E. (2016). “Fen Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonunun 21. Yüzyıl Beceri Boyutunda Değerlendirilmesi: Yavaş Geçişli Animasyon Uygulaması”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 405-424.

  Atlı, Y. (2019). “Sınıf Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ile Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Dergisi, 5 (2), 1-31.

  Baysal, N. Z. (2006). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. C. Öztürk (ed). içinde Hayat Bilgisi: Toplumsal ve Doğal Yaşama Bütüncül Bir Bakış.  Nobel Yayıncılık: Ankara.

  Creswell, J. W. (2020). Nitel Araştırma Yöntemleri. M. Bütün, ve S. B. Demir, (çev.). Siyasal Kitabevi: Ankara

  Gülcan, C. (2021). Nitel Bir Veri Toplama Aracı: Odak Grup Tekniğinin Uygulanışı ve Geçerliliği Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 94-109.

  Hamarat, E. (2019). 21. Yüzyıl  Becerileri Odağında Türkiye'nin Eğitim Politikaları. Erişim: Eylül 2021,  https://setav.org/assets/uploads/2019/04/272A.pdf

  Kafkas, K. (2018). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Becerileri İle Sorumluluk ve Algılanan Akademik Başarıları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

  Karabağ, G. (2009). “Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi”. B. Tay (ed). içinde Hayat bilgisi öğretimi. (3-20) Ankara: Maya Akademi.

  Karabekmez, V. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Öğreten Becerileri ile Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Emstitüsü, Elazığ.

  Karadeniz, Ş. (2019). Endüstri 4.0 ile Eğitimde Yeni Yeterlilikler ve Fırsatlar. Geleceğin Meslekleri Çalışmaları Kongresi: Ankara.

  Korkmaz, Ç. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Yaşam ve 21. Yüzyıl Öğreten Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Afyon.

  Kotluk, N., ve Kocakaya, S. (2015). 21. Yüzyıl Becerilerinin Gelişiminde Dijital Öykülemeler: Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 4 (2), 354-363.

  MEB. (2018). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018122171428547-HAYAT%20B%C4%B0LG%C4%B0S%C4%B0%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI

  Özer, M. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlilik Algıları ile Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ensitüsü, Elazığ.

  P21.  (2019). Framework for 21st century learning.

  Sabancı, A., ve Şahin, A. (2005). Öğretmenin Etkinlik Odaklı Hayat Bilgisi Öğretiminde Sınıf Yönetimi Değişkenleri Açısından Değerlendirilmesi-Bilen Öğretmenden Bulduran Öğretmene Doğru. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı.

  Sönmez, V. (2016). Hayat Bilgisi Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. Anı Yayıncılık: Ankara.

  Stockless, A., Villeneuve, S., Bisaillon, J., Fournier, F., and Venant, F. (2022). Pre-Service Teachers’ Competence and Pedagogical Use of ICT: Are They Ready to Develop Collaborative Activities with Students?. Computers in the Schools, 1-27.

  Yalçın İncik, E. (2020). “Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve 21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (20), 1099-1112.

  Yin, R. K. (2017). Durum Çalışması Araştırması. G. İlhan (çev.).  Nobel: Ankara.