International Association of Educators   |  ISSN: 1308-951X

Original article | International Journal of Research in Teacher Education 2024, Vol. 15(1) 20-40

Comparison of Secondary School Students' Academic Achievement and Opinions Between the Gamified Flipped Classroom Model and the Traditional Model on the Subject of Algorithm

Berin Balcı & Necmi Esgi

pp. 20 - 40   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijrte.2024.654.01   |  Manu. Number: MANU-2402-19-0003.R1

Published online: April 02, 2024  |   Number of Views: 14  |  Number of Download: 53


Abstract

The research was aimed to examine the effect of the using gamified flipped classroom model while teaching algorithm on the academic achievement of 6th grade secondary school students and students’ opinions about the instruction method and learning experiences. A pretest-posttest design with a control group was used in this quasi-experimental research study. The study group was composed of 44 students, 22 of whom were in the experimental group, and 22 of whom were in the control group, studying in the 6th grade at a public middle school. When the analysis results of the academic achievement test applied simultaneously to the experimental and control groups were examined, it was seen that there was a positive difference between the posttest scores of both groups and that this difference was statistically greater in the experimental group than in the control group. the analysis of the interviews revealed that, the students in the experimental group found the experience entertaining and instructive, but they stated the lack of technological infrastructure for watching the videos at home and the technical problems experienced on the EIN platform as negative features of the experience. Control group students complained about the difficulty doing homework at home and lack of activities in the classroom.

Keywords: Comparision,, academic achievement, flipped classroom,, Traditional Model


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Balci, B. & Esgi, N. (2024). Comparison of Secondary School Students' Academic Achievement and Opinions Between the Gamified Flipped Classroom Model and the Traditional Model on the Subject of Algorithm . International Journal of Research in Teacher Education, 15(1), 20-40. doi: 10.29329/ijrte.2024.654.01

Harvard
Balci, B. and Esgi, N. (2024). Comparison of Secondary School Students' Academic Achievement and Opinions Between the Gamified Flipped Classroom Model and the Traditional Model on the Subject of Algorithm . International Journal of Research in Teacher Education, 15(1), pp. 20-40.

Chicago 16th edition
Balci, Berin and Necmi Esgi (2024). "Comparison of Secondary School Students' Academic Achievement and Opinions Between the Gamified Flipped Classroom Model and the Traditional Model on the Subject of Algorithm ". International Journal of Research in Teacher Education 15 (1):20-40. doi:10.29329/ijrte.2024.654.01.

References

  Akdeniz, E. (2019). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, tutum ve kalıcılık üzerine etkisi. Masters Theses, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

  Akgün, M. (2015). Ters - düz sınıfların öğrencilerin akademik başarısı ve görüşlerine etkisi. Unpublished Masters ThesesFırat         Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

  Akkuş, M. and Keskin, Y. (2016). Harmanlanmış öğrenme modeliyle ilgili öğrenci tutumlarının incelenmesi. Journal of Research in Education and Teaching. 5(2).

  Aksoy, İ. (2020). Ortaokul Fen Öğretiminde Ters Yüz Sınıf Uygulamaları. Unpublished Masters ThesesKastamonu Üniversitesi,      Kastamonu.

  Aktaş, O. (2021). Oyunlaştırma uygulaması classcraft ile desteklenen ingilizce dersindeki sınıf yönetimine ilişkin öğrenci görüşleri. Unpublished Masters Theses. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Alsancak, S. D. and Seferoğlu, S.S. (2017). Ters yüz sınıf modelinde bireysel özelliklerin rolüyle ilgili bir değerlendirme. Eğitim         Teknolojileri Okumaları (ss.726-749). Sakarya: TOJET.

  Ar, N.A. (2016). Oyunlaştırmayla öğrenmenin meslek lisesi öğrencilerinin akademik başarı ve öğrenme stratejileri kullanımı üzerine                etkisi. Unpublished Masters ThesesSakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

  Arslan, U. (2021). Ters yüz sınıf modelinin ortaokul öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarıları ve öz düzenleme        becerileri üzerine etkisinin incelenmesi. Masters ThesesÇukurova Üniversitesi, Adana.

  Aydın, G.(2016). Ters yüz sınıf modelinin üniversite öğrencilerinin programlamaya yönelik tutum, öz-yeterlik algısı ve başarılarına etkisinin incelenmesi. Masters Theses Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

  Bennedsen, J., Caspersen, M. E., ve  Kölling, M. (Eds.). (2008). Reflections on the teaching of programming: methods and              implementations (Vol. 4821). Springer.

  Bergmann, J. and Sams, A (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Washington, DC:              International Societyfor Technology in Education, USA.

  Boyraz, S. (2014). İngilizce öğretiminde tersine eğitim uygulamasının değerlendirilmesi. Unpublished Masters ThesesAfyon           Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş. and Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Cunha Freire, D. S. and Amorim Carvalho, A. M. (2019). Classcraft: Learning becomes a permanent challenge. Revista Intersaberes,               14(31), 163–174.

  Çukurbaşı, B. (2016). Ters yüz edilmiş sınıf modeli ve lego-logo uygulamaları ile desteklenmiş probleme dayalı öğretim   uygulamalarının lise öğrencilerinin başarı ve motivasyonlarına etkisi. Unpublished Doctoral DissertationSakarya             Üniversitesi, Sakarya.

  Demir, D. (2018). Algoritma öğretiminde sanal gerçeklik kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin öğrenme stilleri bağlamında         incelenmesi. Unpublished Masters Theses. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

  Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., and Nacke, L. (2011, September). From game design elements to gamefulness: defining"         gamification". In Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media         environments Sunuldu, Finland.

  Dursunlar, E. (2018). Ters yüz sınıf modelinin 7. Sınıf sosyal bilgiler dersi yaşayan demokrasi ünitesinde öğrencilerin akademik       başarısına etkisi. Masters ThesesAtatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

  Fidan, G. (2019). Beşinci sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi etik ve güvenlik ünitesinin ters-yüz öğrenme ve oyunlaştırma      yaklaşımları ile öğretimi. Unpublished Masters ThesesBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

  Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning & Leading with              Technology, 39(8), 12-17.

  Gökkaya, Z. (2014). Yetişkin eğitiminde yeni bir yaklaşım: Oyunlaştırma. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(21), 71-84.

  Güç, F. (2017). Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler konusunda ters yüz sınıf uygulamasının etkileri. Masters Theses,      Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.

  Hamzeh, F., Theokaris, C., Rouhana, C.ve amp; Abbas, Y. (2017). Application of hands-on simulation games to improve classroom experience. European Journal of Engineering Education, 42(5), 471-481.

  Huff, A. S. and Jenkins, M. (Eds.). (2002). Mapping strategic knowledge. Sage.

  İnce, E. (2022). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde ters yüz öğrenme modelinin öğrenenlerin akademik başarılarına,                motivasyonlarına ve teknolojiyle kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. Masters Theses,  Mimar Sinan Güzel           Sanatlar Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

  Kalkan, A. (2016). 3B sanal dünyalarda oyunlaştırmanın ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin başarı akış ve tutumlarına etkisinin             araştırılması. Unpublished Masters ThesesAtatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

  Karaca, C. (2017). Yükseköğretimde programlama eğitimi için ters yüz öğrenme modelinin kullanılması ve etkisinin        değerlendirilmesi. Unpublished Doctoral Dissertation, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Karaca, C. and Ocak, M. (2017). Algoritma ve Programlama Eğitiminde Ters Yüz Öğrenmenin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (2), 527 – 543.

  Karagöl, E.A. (2020). Ters Yüz Sınıf Modelinin akademik başarı, akademik motivasyon ve bilişsel kapılma üzerindeki etkisinin         incelenmesi. Unpublished Masters ThesesSakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

  Kaya, M. (2021). Ters Yüz Sınıf Modelinin öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarına ve erişine etkisi. Unpublished Masters Theses,   Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

  Keskin, E. (2020). Ters yüz sınıf yönetiminin 10.sınıf öğrencilerinin kimya dersi ‘‘Asitler, Bazlar ve Tuzlar’’ ünitesindeki akademik    başarılarına etkisinin incelenmesi. Unpublished Masters Theses, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

  Kırcı, P. and Kahraman, O. (2019). Oyunlaştırma ile eğitim android uygulaması. GSI Journals Serie C: Advancements in Information               Sciences and Technologies, 1(2), 58-65.

  Kotluk, N. and Kocakaya S. (2015). 21.Yüzyıl Becerilerinin Gelişiminde Dijital Öykülemeler: Ortaöğretim Öğrencilerinin Görülerinin               İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 2146-9199.

  Kunduracıoğlu, İ.İ. (2018). Oyunlaştırma kavramı üzerine içerik analizi çalışması. Unpublished Masters ThesesBalıkesir Üniversitesi                Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

  Küçükahmet, L. (2001). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

  Miles, M, B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

  Mohammed, D. A. (2018). Gamification in e-learning: The effect on student performance and perception at an Iraqi university.     Unpublished Masters ThesesÇankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Nayci, Ö. (2017). Sosyal bilgiler öğretiminde ters yüz sınıf modeli uygulamasının değerlendirilmesi. Unpublished Masters               ThesesAnkara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Özkan, Z. and Samur, Y. (2017). Oyunlaştırma yönteminin öğrencilerin motivasyonları üzerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 857-886.

  Özmen, B. and Altun, A. (2014). Undergraduate students' experiences in programming: difficulties and obstacles. Turkish Online   Journal of Qualitative Inquiry, 5(3), 1-27.

  Öztürk, S. (2016). Programlama öğretimindeki ters yüz öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgisayara yönelik tutumuna ve kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. Unpublished Masters ThesesAnkara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri     Enstitüsü, Ankara.

  Papadakis, S., Kalogiannakis, M. and Zaranis, N. (2016). Developing fundamental programming concepts and computational         thinking with ScratchJr in preschool education: a case study. International Journal of Mobile Learning and          Organisation, 10(3), 187-202.

  Perçin, F. (2019). Programlama öğretiminde ters yüz öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarına, teknoloji tutumlarına ve            bireysel yenilikçilik düzeylerine etkisi. Unpublished Masters Theses, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,   İstanbul.

  Sanchez, E., Young, S.ve Jouneau-Sion, C. (2017). Classcraft: from gamification to ludicization of classroom management.             Education and Information Technologies, 22(2), 497-513.

  Sarıkaya, D.A. (2017). Oyunlaştırılmış Tersyüz Sınıf Modeline Yönelik Öğrenci Görüleri. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim          Fakültesi Dergisi, 36(1), 114- 132.

  Shin, S. and Park, P. (2014). A study on the effect affecting problem solving ability of primary students through the scratch          programming. Advanced Science and Technology Letters, 59(1), 117-120.

  Strayer, J. (2009). Inverting the classroom: A study of the learning environment when an intelligent tutoring system is used to      help students learn. VDM-Verlag Müller.

  Şahin, İ. (2021). Ters yüz sınıf uygulamalarının 6.sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarı ve tutumlarına etkisi.                Unpublished Masters ThesesNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

  Şahin, S. (2019). Programlama öğretiminde ters yüz sınıf uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi.           Masters Thesesİnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

  Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth Edition). USA: Pearson Education Limited.

  Talbert, R. (2012). Inverted Classroom. Colleagues. c.9. s.1: Article 7. Erişmi adresi:      https://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1183&context=colleagues.

  Tashakkori, A. and Creswell, J. W. (2007). The new era of mixed methods. Journal of mixed methods research, 1(1), 3-7.

  Taşkın, N. (2020). Oyunlaştırmanın ters yüz öğrenme ortamında öğrenim gören öğrencilerin motivasyonuna, katılımına ve             akademik başarısına etkisi. Unpublished Masters ThesesGazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Topalak, Ş. (2016). Çevrilmiş öğrenme modelinin başlangıç seviyesi piyano öğretimine etkisi. Masters Thesesİnönü Üniversitesi,     Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

  Turan, İ., Akça, M., ve Küçükkurt, M. (2016). Temel kodlama eğitimi 2. İstanbul: Pusula.

  Türkoğlu, H. (2021). 10. sınıf öğrencilerinin fonksiyon kavramı bağlamında online Ters Yüz Sınıf Modelinin akademik başarıya ve   tutuma etkisi. Unpublished Masters ThesesGazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Ulus, G. (2021). Madde ve Değişim Ünitesi İçin Oyunlaştırma Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Motivasyonlarına       Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

  Uzun, E. (2019). Ters yüz sınıf modelinin 7.sınıf sosyal bilgiler dersi üretim dağıtım ve tüketim ünitesinde uygulamasının akademik başarıya etkisinin incelenmesi. Masters Theses,  Aksaray Üniversitesi, Aksaray, 

  Uzun, İ. (2022). Fen Bilimleri dersinde Ters Yüz Sınıf modelinin akademik başarı ve bazı duyuşsal değişkenlere etkisinin incelenmesi. Unpublished Masters Theses, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

  Yanardağ, H. (2021). Ters yüz sınıf uygulamalarının mevsimler ve iklim ünitesinin öğretiminde 8.sınıf öğrencilerinin akademik         başarı, tutum ve öğrenme kalıcılıklarına etkisi. Unpublished Masters Theses, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri     Enstitüsü, Diyarbakır.

  Werbach, K., Hunter, D. and Dixon, W. (2012). For the win: How game thinking can revolutionize your business (Vol. 1).               Philadelphia: Wharton digital press.